सहायक मुरव्य परीक्षा मराठी व इंग्रजी ( पेपर पहिला 4 जानेवारी 2015 )

0

सहायक मुरव्य परीक्षा मराठी व इंग्रजी ( पेपर पहिला 4 जानेवारी 2015 )

1. काल मी मावळणारा सूर्य पाहिला.' या वाक्यातील मावळणारा' या विशेषणाचा प्रकार कोणता?
2. 'क्ष' व 'ज्ञ' या वर्णांना वर्णमालेत स्थान देणारे कोण?
3. पर्यायी उत्तरांतील - अंशाभ्यस्त शब्दांतील गटाबाहेरचा अंशाभ्यस्त शब्द कोणता?
4. खाली दिलेल्या पर्यायी उत्तरांतील ‘पररूप संधी असलेले योग्य पर्यायी उत्तर कोणते ?
5. अंत:करण' या शब्दाच्या संधीचा खालील योग्य पर्याय निवडा.
6. वाक्यातील क्रियापदाचा कर्ता किंवा कर्म यांच्याशी पुरुष, लिंग व वचन याबाबतीत अन्वय किंवा अनन्वर म्हणजे
7. खालील पर्यायी उत्तरांतील गटाबाहेरचा शब्द असलेले पर्यायी उत्तर कोणते?
8. सरदार व जमीनदार यांचे वर्चस्व असणारे राज्यशासन' या शब्दसमूहाला खालील योग्य शब्द सांगा.
9. एवढी यात्रा कधी पाहिली नव्हती' या विधानार्थी वाक्याचे पुढीलपैकी योग्य उद्गारार्थी वाक्य ओळखा.
10. 'तू घरी जायचे होतेस' या वाक्याचा प्रयोग ओळखा. C
11. खालीलपैकी कोणता शब्द अरबी - फारसी उपसर्ग लागून तयार झाला आहे?
12. पुढीलपैकी मराठी प्रत्यय लागून झालेला तद्धित शब्द कोणता?
13. आवश्यक तेथे मदत न करता, ज्याला गरज नाही त्याला मदत करणे' या अर्थाची खालील म्हण ओळखा.
14. जन्मा आला हेला आणि पाणी वाहून मेला' या म्हणीची विरुद्धार्थी म्हण ओळखा.
15. पाठ चोरणे' या वाक्प्रचाराचा अर्थ ओळखा.
16. खालील पर्यायी उत्तरांतील ‘विरुद्धार्थी शब्द असलेले पर्यायी उत्तर कोणते ?
17. विरामचिन्हांचा वापर करताना ‘संयोगचिन्हाचा वापर करण्यात येतो'
(अ) दोन शब्द जोडताना.।
(ब) संबोधनाकरिता वापर केला जातो.
(क) दुस-याचे मत अप्रत्यक्षपणे सांगण्यासाठी.
(ड) ओळीच्या शेवटी शब्द अपुरा राहिल्यास. योग्य उत्तर कोणते?
18. मराठीतील ‘लिंग विचार पुढीलप्रमाणे करता येईल.
(अ) प्राणिमात्रांचे लिंग हे वास्तविक असे असते.
(ब) लिंग ओळखण्यासाठी नामाच्या रूपाचा विचार केला जातो.
(क) मराठीतील लिंग व्यवस्था ही अत्यंत अनियमित आहे. पर्यायी उत्तरांतून योग्य उत्तर शोधा.
19. . 'लवण' या शब्दाला खालील कोणता शब्द समानार्थी आहे?
20. ध्वन्यर्थ म्हणजे ....
21. प्रधान वाक्यातील एखाद्या नामाशी किंवा सर्वनामाशी संबंध असणा-या वाक्यास .... म्हणतात.
22. खालील क्ष' आणि 'ज्ञ' गटातील चारही जोड्या योग्य जुळवणारे पर्यायी उत्तर कोणते ? (*)
'क्ष' काळ 'ज्ञ' आख्यात
(a) विध्यर्थ (i) ईलाख्यात
(b) संकेतार्थ (ii) द्वितीय ताख्यात
(c) आज्ञार्थ (ii
23. खालील परप्रांतीय भारतीय शब्द कोणत्या प्रांतातून आले आहेत ते सांगा. ‘चिल्ली पिल्ली, सार, मठ्ठा'।
24. खालील जोडशब्दातील योग्य पोटशब्द कोणते? ‘वाग्विहार'
25. 'मी आता मुक्याचे व्रत सोडणार नाही' या वाक्यातील शब्दशक्ती ओळखा.
26. ‘ऐवजी' या शब्दयोगी अव्ययाचा उपप्रकार ओळखा.
27. पर्यायी उत्तरांतील योग्य शुद्धशब्द कोणता?
28. ‘भगिनीमंडळ' हा शब्द खालीलपैकी कोणत्या शब्दप्रकारातील आहे?
29. 'त्र' हे अनुनासिक कोणत्या उच्चारण प्रकारातील आहे?
30. ‘मेषपात्र' या शब्दाचा अर्थ सांगा.
31. 'तात्कालिक' हा शब्द शब्दसिद्धीच्या कोणत्या उपप्रकारातील आहे?
32. ऊ-कारांत नपुंसकलिंगी नामाचे सामान्यरूप आ-कारांत होते या नियमाला खालीलपैकी कोणता पर्याय
अचूक आहे?
33. खालील म्हण पूर्ण करा. पर्यायी उत्तरांतील योग्य पर्यायी उत्तर सांगा. ‘अडाण्याची मोळी ...
34. खालील शब्द कोणत्या ‘शब्दसिद्धी प्रकारचा आहे? मस्तक
35. भावे प्रयोगाचे लक्षण नसलेले उदाहरण कोणत्या पर्यायी उत्तरात आहे?
36. खालीलपैकी कोणता शब्द शुद्धलेखन नियमांनुसार अचूक आहे?
37. खालीलपैकी कोणता शब्द अरबी भाषेतून आला आहे?
38. ‘भद्रजन' या शब्दाचा खालीलपैकी कोणता शब्द विरुद्धार्थी आहे? ।
39. पर्यायी उत्तरांतून योग्य ते पर्यायी उत्तर शोधा. ‘भाषा नदीच्या प्रवाहाप्रमाणे असते. कारण
40. 'ळ' वर्ण कोणत्या प्रकारचा आहे?
41. ‘तो घोड्यास पळवतो' या वाक्यातील पळवतो या क्रियापदाचा उपप्रकार कोणता?
42. गंगेत गवळ्यांची वस्ती' या वाक्यात कोणती शब्दशक्ती आहे? |
43. पुढील उतारा वाचून त्याखालील प्रश्न क्रमांक 44 ते 48 ची उत्तरे लिहा.
प्राचीन काळांत सहज ओझरती नजर फेकली, तरी विचारांची प्रचंड चळवळ दिसून येईल. यास्काचार्याच्या नुसत्या निरुक्तांत पाहिले तर वेदांच्या अभ्यासासाठी निरनिराळ्या दृष्टीच्या शेकडों मंडळांची नावे
44. पुढील उतारा वाचून त्याखालील प्रश्न क्रमांक 44 ते 48 ची उत्तरे लिहा.
प्राचीन काळांत सहज ओझरती नजर फेकली, तरी विचारांची प्रचंड चळवळ दिसून येईल. यास्काचार्याच्या नुसत्या निरुक्तांत पाहिले तर वेदांच्या अभ्यासासाठी निरनिराळ्या दृष्टीच्या शेकडों मंडळांची नावे
45. पुढील उतारा वाचून त्याखालील प्रश्न क्रमांक 44 ते 48 ची उत्तरे लिहा.
प्राचीन काळांत सहज ओझरती नजर फेकली, तरी विचारांची प्रचंड चळवळ दिसून येईल. यास्काचार्याच्या नुसत्या निरुक्तांत पाहिले तर वेदांच्या अभ्यासासाठी निरनिराळ्या दृष्टीच्या शेकडों मंडळांची नावे
46. पुढील उतारा वाचून त्याखालील प्रश्न क्रमांक 44 ते 48 ची उत्तरे लिहा.
प्राचीन काळांत सहज ओझरती नजर फेकली, तरी विचारांची प्रचंड चळवळ दिसून येईल. यास्काचार्याच्या नुसत्या निरुक्तांत पाहिले तर वेदांच्या अभ्यासासाठी निरनिराळ्या दृष्टीच्या शेकडों मंडळांची नावे
47. पुढील उतारा वाचून त्याखालील प्रश्न क्रमांक 44 ते 48 ची उत्तरे लिहा.
प्राचीन काळांत सहज ओझरती नजर फेकली, तरी विचारांची प्रचंड चळवळ दिसून येईल. यास्काचार्याच्या नुसत्या निरुक्तांत पाहिले तर वेदांच्या अभ्यासासाठी निरनिराळ्या दृष्टीच्या शेकडों मंडळांची नावे
48. पुढील उतारा वाचून त्याखालील प्रश्न क्रमांक 49 ते 53 ची उत्तरे द्या. जीवनाच्या कितीतरी परीक्षांमध्ये आपल्याला अपयश येते. पण केवळ अपयश आले म्हणून आपण धीर सोडता कामा नये. हिंमत धरून आणि आपल्या अपयशाची कारणे समजावून घेऊन योग्य दिशेने आत्मविश्वासपूर्वक व जोमा
49. पुढील उतारा वाचून त्याखालील प्रश्न क्रमांक 49 ते 53 ची उत्तरे द्या. जीवनाच्या कितीतरी परीक्षांमध्ये आपल्याला अपयश येते. पण केवळ अपयश आले म्हणून आपण धीर सोडता कामा नये. हिंमत धरून आणि आपल्या अपयशाची कारणे समजावून घेऊन योग्य दिशेने आत्मविश्वासपूर्वक व जोमा
50. पुढील उतारा वाचून त्याखालील प्रश्न क्रमांक 49 ते 53 ची उत्तरे द्या. जीवनाच्या कितीतरी परीक्षांमध्ये आपल्याला अपयश येते. पण केवळ अपयश आले म्हणून आपण धीर सोडता कामा नये. हिंमत धरून आणि आपल्या अपयशाची कारणे समजावून घेऊन योग्य दिशेने आत्मविश्वासपूर्वक व जोमा
51. पुढील उतारा वाचून त्याखालील प्रश्न क्रमांक 49 ते 53 ची उत्तरे द्या. जीवनाच्या कितीतरी परीक्षांमध्ये आपल्याला अपयश येते. पण केवळ अपयश आले म्हणून आपण धीर सोडता कामा नये. हिंमत धरून आणि आपल्या अपयशाची कारणे समजावून घेऊन योग्य दिशेने आत्मविश्वासपूर्वक व जोमान
52. पुढील उतारा वाचून त्याखालील प्रश्न क्रमांक 49 ते 53 ची उत्तरे द्या. जीवनाच्या कितीतरी परीक्षांमध्ये आपल्याला अपयश येते. पण केवळ अपयश आले म्हणून आपण धीर सोडता कामा नये. हिंमत धरून आणि आपल्या अपयशाची कारणे समजावून घेऊन योग्य दिशेने आत्मविश्वासपूर्वक व जोमान
53. Identify the type of sentence.
Do or Die
54. Fill in the blank with correct alternative.
There is an ... difference between man's laughter and murder.th She was very .... of our efforts to help.

55. spot the word to which a suffix has been added :
56. Consider the following sentences :
(a) when the hunter saw the tiger, he climbed up a tree. (b) on seeing the tiger, the hunter climbed up a tree.
57. Locate the unit with a grammatical error, if any :
(a)In language, we have to resort to pauses / (b)and the pauses in writing /

(c) are denoted upon the marks of punctuation
58. Choose the meaning of the underlined idiom:
He is a stick - in - the - mud.
59. Identify the underlined term:
We know why he hasn't come.

60. Fill in the blank.
The management must not .... between male and female applicants.
61. In which part of the sentence does the error lie?
(l)I would have been working /(ll) in this organization /(lll) for ten years next year.
62. (a) The desert looked awesome.
(b) Everyone has got according to his deserts. What do the underlined words above respectively mean?
63. Choose the synonym for the underlined word :
Let me give you a fable.
64. Which of the following sentences are grammatically correct?
(a) Hallowed be thy name!
(b) The king ordered that the prisoner be beheaded.
(c) Had I your talent, I would have created a sensation.
(d) If only I were rich!

65. Choose the antonym for the underlined word:
He is an erudite person.
66. Which of the given options carries the meaning of the underlined idiom?
Now that he has thrown down the gauntlet, we will have to work harder.
67. Fill the blank with the most appropriate word from the ones given below:
How have you .... in your exams?
68. Very few opening batsmen are as talented as Gautam.
Which among the options given below is the most acceptable comparative con conversion of the above sentence?
69. Choose the correct word which can be substituted for the given words.
A person indifferent to pleasure and pain.
70. Choose the most appropriate antonym for the underlined word from the options given
below: Showing deference up to a certain point is acceptable.
71. Choose the most appropriate synonym for the underlined word:
His last days were spent in great penury.
72. Spot the wrongly spelt word:
73. Choose the most appropriate phrase for the underlined words :
His company is passing through difficult times.

74. Fill the blank with the correct form of the word given in the options :
He felt that death was preferable .... indignity.
75. Had I the wings of bird, I would fly away.
The underlined clause is ....

76. Complete the following sentence choosing the correct alternative.
His father .... cotton and corn.
77. It was a job that ran me ragged
Choose the meaning of the word 'ran'
78. The film world is made up of bean monde
The underlined word means ....
79. What do the underlined words below respectively rhyme with?
They row with great coordination. The row between the two brothers has finally ended.
80. Choose the most correct option to fill in the blank :
The word 'fast' can be used as ....
81. Fill the blank with the correct form of the word given in the bracket :
He could not be purchased by any .... (induce).
82. Choose the word which is nearest in meaning in the context to the word underlined.
He is believed to be a very industrious worker.
83. Fill the blank with the grammatically correct option:
Delhi is bigger than Mumbai, but between the two, Mumbai is .... interesting city.
84. Fill the blank space with a suitable term to make the most acceptable statement :
If he begins disliking you, you are ....
85. The painting was so beautiful that everyone admired it.
The subordinate clause in the above sentence is ....
86. Pick a word from the options that fits both the blank spaces given below :
An important duty of a .... of a church is to conduct the prayers. The .... was out on a tour of his constituency.
87. Identify the grammatically correct sentence :
(a) Mump is a painful affliction.
(b) Mumps is a painful affliction.
(c) Mumps are a painful affliction.
(d) Mumps are painful afflictions.
88. Directions for the question number 90 to 94: Read the passage below and answer the questions that follow :
India is a difficult country to characterize, and Indians not easy to define, especially when they are in transition, emerging from the shadows of
89. Directions for the question number 90 to 94: Read the passage below and answer the questions that follow :
India is a difficult country to characterize, and Indians not easy to define, especially when they are in transition, emerging from the shadows of
90. Directions for the question number 90 to 94: Read the passage below and answer the questions that follow :
India is a difficult country to characterize, and Indians not easy to define, especially when they are in transition, emerging from the shadows of
91. The writer says that there are traits ....
(a) that are decidedly Hindu
(b) that are decidedly Indian
(c) that are applicable to all Indians
(d) that are interchangeably Indian and Hindu
92. Directions for the question number 90 to 94: Read the passage below and answer the questions that follow :
India is a difficult country to characterize, and Indians not easy to define, especially when they are in transition, emerging from the shadows of
93. Fill the blank with the most appropriate word from the ones given below:
How have you .... in your exams?
94. पाठ चोरणे' या वाक्प्रचाराचा अर्थ ओळखा.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.