Marathi / मराठी सामान्यज्ञान प्रश्नोत्तरे
भारतीय लोकसभेची सदस्यसंख्या जास्तीत जास्त _______ इतकी असू शकते.
A. 545
B. 552
C. 500
D. 352

Subject wise Quiz :

MPSC Exams

e-portal Exams

UPPSC Uttar Pradesh