Marathi / मराठी सामान्यज्ञान प्रश्नोत्तरे
भारताच्या सर्वाच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात कोणत्या प्रकारच्या वादांचा समावेश होतो ?
A. भारत सरकार व एक किंवा अनेक घटक राज्य किंवा घटक राज्य यांतील वाद
B. भारत सरकार व कोणतेही घात राज्य किंवा घटक राज्ये एका बाजूला व एक किंवा अनेक घटक राज्ये दुस-या बाजूला
C. दोन किंवा अधिक घटक राज्यांतील वाद
D. वरील तिन्हीचा समावेश

Subject wise Quiz :

UPPSC Uttar Pradesh