Marathi / मराठी सामान्यज्ञान प्रश्नोत्तरे
नागरिकांना आपल्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी न्यायालयाकडे किओती प्रकारचे अर्ज करता येतात ?
A. तीन प्रकारचे
B. चार प्रकारचे
C. पाच प्रकारचे
D. सात प्रकारचे

Subject wise Quiz :

UPPSC Uttar Pradesh